top of page

Com ens organitzem?

Des de fa ja uns anys al nostre centre es va crear la figura del Coordinador de Projectes internacionals que depèn directament de l'equip directiu del centre amb qui treballa conjuntament per a la presa de decisions importants. Aquest càrrec també forma part del Consell Pedagògic de l'institut. Les seves funcions són:
- Creació del projecte lingüístic i internacionalització del centre
- Gestió del projecte
- Valoració anual de les activitats dutes a terme
- Gestió econòmica
- Gestió de l'equip impulsor de professors
- Transmissió al consell pedagògic de totes les informacions
- Difusió dels projectes a les famílies de l'escola (comunitat educativa)
- Coordinació de projectes Erasmus i etwinning
- Gestió de les xarxes socials dels projectes internacionals
- Relació amb l'AN
El coordinador de projectes internacionals és el responsable de la gestió en el marc de l'acreditació juntament amb l'ajuda de l'equip impulsor de professors que dinamitza amb el principi bàsic de vetllar sempre per respectar els estàndards de qualitat. Ara bé, qualsevol decisió important serà primer debatuda al consell pedagògic del centre on també participa l'equip directiu, qui serà el responsable de transmetre-la posteriorment al claustre de professorat i al Consell Escolar. Es rendeixen comptes de totes les activitats dutes a terme al consell pedagògic per així tenir un doble filtre per assegurar-se que qualsevol decisió presa segueix els estàndards de qualitat Erasmus. De la mateixa manera, es fan dues avaluacions anuals (febrer/juliol).
Així mateix, pel que fa a la gestió financera també hi ha un doble control ja que la secretària del centre, membre de l'equip directiu, s'encarrega del registre de factures i pagament de les despeses...

Tasques de l'equip impulsor Erasmus

El coordinador, amb l'ajuda de l'equip impulsor de professors que lidera, és el responsable de la implementació dels projectes que acull el pla estratègic proposat. Les tasques durant les activitats del projecte a l'escola són les següents:
-Relació amb els socis
-Disseny de les activitats a les aules
-Actes de tots els acords presos amb els socis i dins de la pròpia organització
-Transmissió de la informació a tots els professors implicats en els projectes (per a les activitats a l'aula i suport
lingüístic)
-Avaluació del projecte i enquestes d'impacte als participants (alumnes i professors)
Les tasques abans de les mobilitats seran:
-Selecció dels participants seguint un procediment transparent i integrador segons els criteris establerts
-Comunicació amb les famílies: es donaran els detalls i normes de la mobilitat, es donarà suport per a qualsevol dubte o problema, es donaran les instruccions per tramitar la targeta sanitària europea i se'ls farà signar l'autorització parental pel viatge i la fitxa de salut de l'alumne. També es crearà un grup de correu amb les famílies per a la transmissió de la informació.
-En cas d'acolliment, selecció de les famílies
-Compra de bitllets i assegurança internacional de viatge
-Relació amb els socis per acordar les activitats i els objectius de la mobilitat i gestionar les famílies d'acollida. S'enviaran llistes amb les restriccions alimentàries dels alumnes i/o informacions essencials
-Comunicació amb els alumnes: informació sobre les famílies d'acolliment i contacte, programa, instruccions pràctiques.
Es donarà suport als alumnes perquè tinguin contacte amb la família d'acollida com a mínim un mes abans i s'estableixi una relació. Els alumnes també signaran una carta de compromís
-Creació d'un grup de wahtsapp amb professors i alumnes de la mobilitat
-Verificació de la documentació abans del viatge
-Elaboració del pressupost de la mobilitat i la seva gestió
-Preparació de les activitats d'acollida

Durant les mobilitats:
-Seguiment emocional i acadèmic dels alumnes per part dels professors acompanyants, que en aquell moment
seran els seus tutors, i també a través del grup de whatsapp
-Custòdia de la còpia de documents imprescindibles per al viatge
-Informació a les famílies a través de xarxes i web (cròniques)
-Diplomes i Europass
Després de la mobilitat:
-Enquestes de satisfacció a alumnes, professors i famílies
-Difusió a la resta de la comunitat
-Avaluació

bottom of page